کسب ضریب تاثیر 0/125 در پایگاه ISC

مطابق نهمین جلسه شورای راهبردی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ضریب تاثیر فصلنامه پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی 0/125 می باشد.