فرایند پذیرش مقالات

در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین توسط کارشناس نشریه بررسی خواهد شد. در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر و دبیر تخصصی و هیات تحریریه مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت تایید برای داوران ارسال می گردد.جواب داوران جهت انجام اصلاحات مورد نظر، به نویسنده ارسال می شود.نسخه اصلاح شده به داور تطبیق کننده ارسال و در صورت تایید مقاله توسط داور تطبیقی، مقاله در جلسه هیات تحریریه تایید نهایی می شود.

 

 

Caption