اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 882
تعداد پذیرش 196
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 554
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 423

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 82
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 43 روز
متوسط زمان پذیرش 342 روز
درصد پذیرش 22 %