اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 844
تعداد پذیرش 167
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 546
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 419

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 52
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 44 روز
متوسط زمان پذیرش 337 روز
درصد پذیرش 20 %