اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 817
تعداد پذیرش 163
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 541
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 414

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 47
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 45 روز
متوسط زمان پذیرش 333 روز
درصد پذیرش 20 %