اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 852
تعداد پذیرش 176
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 548
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 421

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 62
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 45 روز
متوسط زمان پذیرش 336 روز
درصد پذیرش 21 %