اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین آگهی

دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

hosseinagahi_raziuniversityyahoo.com

دکتر غلامرضا حاجی حسین نژاد

دانشیار دانشگاه تربیت معلم

hosseinnejad_1yahoo.com

دکتر سید محمود حسینی

استاد دانشگاه تهران

hoseinimut.ac.ir

دکتر اسداله زمانی پور

دانشیار دانشگاه بیرجند

azamanipouryahoo.om

دکتر سیروس سلمان زاده

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

c_salmanzadehyahoo.com

دکتر اسماعیل شهبازی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

dr.ismail_shahbaziyahoo.com

دکتر سید جمال فرج اله حسینی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات - تهران

jamalfhosseinisrbiau.ac.ir

دکتر فرهاد لشگرآرا

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات - تهران

f.lashgararasrbiau.ac.ir

دکتر سید مهدی میر دامادی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات - تهران

medi_mirdamadisrbiau.ac.ir

سردبیر

دکتر سیروس سلمان زاده

ترویج و آموزش کشاورزی استاد

c_salmanzadehyahoo.com

مدیر مسئول

دکتر سید مهدی میردامادی

ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار

medi_mirdamadisrbiau.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر مصطفی تیموری

توسعه کشاورزی استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

m.teimoori1982yahoo.com