راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه مقاله 

   مجلهپژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی، مقاله‌های تحقیقی، پژوهشی و نتایج تحقیقات در زمینه‌های مختلف ترویج، آموزش و توسعه روستایی و کشاورزی را که به زبان فارسی نوشته شده و قبلاً در جایی منتشر نشده است را با رعایت نکات زیر می‌پذیرد:

-        مقاله مستند به نتایج پژوهش‌های نویسنده و یا نویسندگان باشد.

-        مقاله به‌طور هم‌زمان به‌جای دیگری برای انتشار فرستاده نشده باشد.

-        نویسنده (گان) به‌منظور تایید محتوای مقاله، باید برگ مشخصات مقاله را امضاء نمایند.

روش نگارش

-     مقاله باید با رعایت فاصله 1 سانتی‌متر (Single) بین سطرها، حاشیه 2 سانتی‌متر در اطراف آن و بدون به‌کار بردن کلمات لاتین و اشتباه تایپ شده و تمام صفحات مقاله پشت سرهم شماره‌گذاری شده باشند. در صورت لزوم معادل واژه‌های لاتین در پاورقی همان صفحه آورده شود.

-     متون فارسی با قلم B Lotus و فونت 13 نازک و متون انگلیسی با قلم Time New Roman و فونت 12 نازک، عنوان مقاله با قلم Mitra  و فونت ضخیم 18، عنوان‌های اصلی مقاله با قلمMitra  و فونت ضخیم 13، زیر عنوان‌ها با قلمMitra  و فونت ضخیم 12 و اسامی نویسندگان با قلمMitra  و فونت ضخیم 13 وسمت نویسندگان با فونت 13 نازک تایپ شود.

-     عنوان جداول با قلم B Lotus و فونت 13 نازک و محتوای جداول با قلم B Lotus و فونت 12 نازک نوشته شود.

-     پاورقی ها با قلم B Lotus و فونت 11 نازک نوشته شود.

-     مقالات از قسمت مقدمه تا انتهای فهرست منابع، به صورت دو ستونی،  تهیه شوند.

-     مقاله با نرم افزار Word تحت ویندوز XP حداکثر تا 15 صفحه مجله باشد و به ایمیل مجله aeej@srbiau.ac.ir ارسال گردد. به‌منظور بهبود کیفیت مقاله و رفع اشکالات اساسی احتمالی توصیه می‌شود که نگارندگان قبل از ارسال مقاله برای درج در این مجله آن را به نظر دو نفر از همکاران مجرب خود برسانند.

  ترتیب بخشها

مقالات ارسالی باید شامل بخش‌های زیر ‌باشند:

1. برگ شناسنامه مقاله: عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، سمت نگارنده (گان)، نام دانشگاه یا موسسه پژوهشی که نگارنده (گان) در آن به پژوهش اشتغال دارند، آدرس منزل یا محل کار، شماره تماس ثابت و موبایل و آدرس پست الکترونیکی را روی یک صفحه جداگانه به فارسی و انگلیسی ذکر گردد.

2. عنوان مقاله باید کوتاه و جامع، در کمتر از 20 کلمه باشد و در بالای صفحه اول آورده شود (در صفحه عنوان و چکیده به هیچ وجه نام و نام خانوادگی و دیگر مشخصات مربوط به نویسندگان ذکر نگردد).

3. چکیده فارسی مختصر، جامع و گویایی از مقاله بوده و در کم‌تر از 150 کلمه حاوی شرح روشن هدف‌های پژوهش و نتایج آن باشد. واژه‌های کلیدی بین 3 تا 5 کلمه بلافاصله بعد از چکیده ذکر گردد.

4. مقدمه حاوی معرفی موضوع مورد بررسی، ضرورت انجام تحقیق و مروری بر کارهای گذشته با استناد به مدارک منتشر شده قبلی و توجیه انجام پژوهش باشد. منابع مورد استفاده در مقاله باید صرفاً از منابع اشاره شده در فهرست منابع باشد.

5. اهداف تحقیق حاوی اهداف کلی و اختصاصی می‌باشد که می‌بایست کلیه مراحل انجام کار تحقیقی را در برگیرد.

6. روش پژوهش شامل شرح دقیق و کامل روش پژوهش مورد استفاده باشد. اگر از روش‌های قدیمی استفاده شده، فقط به ذکر منبع اکتفا شود؛ اما در صورتی که از روش جدیدی در مقاله استفاده شده است، شرح کامل آن ضرورت دارد. در این قسمت ابزار سنجش مورد استفاده در پژوهش نیز باید دقیقاً معرفی شود.

7. یافتهها شامل نتایج حاصل از پژوهش است که می‌تواند به صورت جدول‌ها، اشکال، عکس‌ها و منحنی‌ها در قالب کارهای آماری باشد و در متن، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج ساده را می‌توان در داخل متن و بدون جدول بیان نمود. جدول‌ها و شکل‌ها در این بخش باید به‌طور روشن و کامل در صفحات جداگانه آورده شوند و دارای عنوان مشخص، بیان‌گر محتوای جداول باشند. ارقام ارایه شده در جداول باید مورد بحث قرار گیرد و از ارایه نتایج تکراری اجتناب گردد. عنوان جداول باید با شماره‌گذاری در ابتدای جدول و عنوان شکل نیز با شماره‌گذاری مجدد در انتهای اشکال آورده شوند به عنوان مثال: جدول 1- عنوان مورد نظر جدول. برای بیان توضیحات اضافی در انتهای هر جدول با قرار دادن علامت اختصاری ستاره اطلاعات در اختیار خوانندگان قرار گیرد. ذکر منبع هر جدول در زیر آن الزامی است. شکل‌ها و تصاویر با کیفیت مناسب در فایل جداگانه به صورت سیاه و سفید می‌بایست ارسال گردد.

8. بحث و نتیجهگیری حاوی مطالب مختصر و گویا در رابطه با موضوع اصلی تحقیق، فرضیه‌ها و هدف‌ها می‌باشد. نتایج ارایه شده در یافته‌ها مورد تفسیر قرار گرفته و با نتایج تحقیقات سایر نویسندگان مورد مقایسه قرار می‌گیرد. تا حد ممکن بایستی موارد توافق و یا اختلاف نتایج پژوهش با پژوهش‌های دیگر در زمینه مربوط به تحقیق مورد بررسی قرار گیرد.

9. پیشنهادها نیز در پایان مقاله آورده می‌شود که در آن با توجه به نتایج اصلی تحقیق به‌طور مختصر پیشنهاداتی ارایه می‌شود.

10. سپاسگزاری: نویسنده (گان) می‌توانند از اشخاص، سازمان‌ها و افرادی که آنها را در انجام پژوهش یاری رسانده‌اند حداکثر تا 50 کلمه به‌طور مختصر تشکر و قدردانی نمایند.

11. منابع و ماخذ: در قسمت منابع (references) فقط کتاب‌ها و مقاله‌هایی که مورد استفاده نویسنده (گان) قرار گرفته ذکر می‌گردند. منابع در آخر مقاله برحسب حروف الفبای نام خانوادگی مؤلفان ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین مطابق با مثال‌های زیر بر طبق آخرین نسخه دستور‌العمل APA نوشته ‌شوند. در داخل متن فقط نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار ذکر شود و چنانچه بیش از دو نویسنده باشد، نام نویسنده اول همراه با واژه همکاران در فارسی و et al.در منابع لاتین (Hartley et al., 1980) قید گردد. در صورتی که از یک نویسنده مقاله‌های منفرد و مشترکی ارایه شود در ابتدا مقاله‌های منفرد و سپس مقاله‌های مشترک به‌ترتیب حروف الفبای نام دیگر نویسندگان مرتب شود و در صورتی که نویسنده یا نویسندگان چند مقاله مشابه داشته باشند، منابع بر اساس سال انتشار از قدیم به جدید تنظیم شود. در فهرست منابع نبایستی از واژه هایی چون «و همکاران» یا «et al.» استفاده شود.

12. چکیده انگلیسی باید ترجمه کامل و صحیح عنوان، چکیده فارسی و واژه‌های کلیدی باشد.

 

امیری‌اردکانی، م.، و زمانی، غ. (1382). مشکلات و موانع بهرهگیری از سیستمهای آبیاری تحتفشار در استان کهکیلویه و بویراحمد. مجله علوم خاک و آب، جلد 17، شماره 2، صفحه 230-220.

BOOK

Seevers, B., Graham, D., Gamon, J., & Conklin, N. (1997). Education through cooperative extension. Retrieved from http://www.amazon.com/Education-Seevers/dp/0827371721#reader_0827371721

 

JOURNAL ARTICLE

Anandajayasekeram, P., Davis, K. F., & Workneh, S. (2007). Farmer field schools: an alternative to existing extension system? Experience from eastern and southern Africa. Journal of international agricultural and extension education, 14(1), 81-93. Retrieved from http://www.aiaee.org/

 

MAGAZINE ARTICLE

Bower, B. (2008, Feb. 9). View wildlife and increase species diversity on your property: Learn how at farm science. Ohio News, 173(6), 90-92. Retrieved from http://www.ohioline.osu.edu/

 

NEWSPAPER ARTICLE

Caldwell, J. (2009, July 24). Corn, soybean conditions dip slightly. Agriculture and farming news. Retrieved from http://www.world-newspapers.com/farming.html

 

DISSERTATION/THESIS

Bhatia, M. (2008). Incentives for Investing in Check-Dams: Evaluating the impacts of Changes in Irrigation Water Supply on Heterogeneous Farmers in Northern India (Doctoral dissertation, California State University). Retrieved from http://www.agecon.ucdavis.edu/graduate-program/dissertations/

 

CONFERENCE PANEL

Freier, M., Bennett, T., & Riley, A. C. (2009, March). Gender and generation: The implications for academic libraries of gender and generational attitudes toward competition and workplace behavior. Panel presented at the ACRL 14th National Conference, Seattle, WA. Abstract retrieved from http://www.eshow2000.com/acrl/2009/e_pop_profiles.cfm