اهداف و چشم انداز

با توجه به اهمیت ترویج و آموزش کشاورزی، هدف اصلی از انتشار فصلنامه پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، گسترش و اعتلای پژوهش‌های علمی در زمینه های ترویج و آموزش کشاورزی  و توسعه روستایی و ایجاد ارتباط و هماهنگی بین ذینفعان و ذیمدخلان بخش کشاورزی، پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی برای کاربرد و توسعه مرزهای دانش ترویج و توسعه روستایی است. در این راستا فصل نامه پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی مقاله های استخراج شده از مطالعات تحقیقاتی در زمینه های ترویج کشاوری، آموزش کشاورزی، آموزش های رسمی و غیررسمی، آموزش بزرگسالان، توسعه روستایی و توسعه کشاورزی را مورد بررسی و چاپ قرار می دهد، همچنین از مقاله‌های کاربردی بین رشته‌ای و مرتبط با مباحث ترویج و آموزش  رسمی و غیررسمی استقبال می کند و دراولویت  نشریه قرار می گیرند.

محورهای پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی:

- نیازسنجی آموزشی

- آموزش­ های رسمی و غیر رسمی کشاورزی

- آموزش­ های بزرگسالان

- آموزش زنان روستایی

- آموزش جوانان روستایی

- آموزش منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست،

- آموزش کارآفرینی کشاورزی و روستایی

- ارزشیابی آموزشی

- توسعه روستایی