درباره نشریه

مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، مقاله های تحقیقی، پژوهشی  و نتایج تحقیقات در زمینه های مختلف ترویج، آموزش و توسعه روستایی و کشاورزی را که به زبان فارسی نوشته شده و قبلا در جایی منتشر نشده است را با رعایت نکات زیر می پذیرد: 

- مقاله مستند به نتایج پژوهش های نویسنده و یا نویسندگان باشد

- مقاله به طور هم زمان به جای دیگری برای انتشار فرستاده نشده باشد

- نویسنده (گان) به منظور تایید محتوای مقاله، باید برگ مشخصات مقاله را امضاء نمایند