دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 56، زمستان 1400 
1. بیانیه رسالت و چشم انداز نظام نوآوری کشاورزی ایران

صفحه 1-15

10.30495/jaeer.2022.56165.10845

فریسا ایران نژاد رانکوهی؛ مهدی میردامادی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ فرهاد لشگرآرا؛ محمدرضا رضاپناه


4. بررسی و تحلیل مهم‌ترین چالش‌های ارتباط بین تحقیق و ترویج کشاورزی استان همدان

صفحه 53-66

10.30495/jaeer.2022.61225.10894

حشمت اله سعدی؛ محبوبه عطایی؛ فاطمه حبیببی؛ کریم نادری مهدیی؛ فاطمه علی توکلی