دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 55، پاییز 1400 
1. شناسایی و رتبه‏ بندی عوامل مؤثر بر بهبود امنیت غذایی بر اساس نقش فناوری نانو

صفحه 1-16

10.30495/jaeer.2022.19232

مرجان آزادفر؛ فرهاد لشگرآرا؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ مریم امیدی نجف آبادی؛ حامد افشاری