دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 54، تابستان 1400 
1. آسیب پذیری خانوارهای روستایی استان فارس نسبت به ناامنی غذایی ناشی از خشکسالی

صفحه 1-18

نوشا ناهید؛ فرهاد لشگرآرا؛ سیدجمال فرج اله حسینی؛ سیدمهدی میردامادی