دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 53، بهار 1400، صفحه 1-105 
3. سطح آگاهی شالیکاران شهرستان لنگرود در زمینه کشاورزی ارگانیک

صفحه 35-48

فاطمه عسکری بزایه؛ محمدصادق الهیاری؛ فتح الله کشاورز؛ مریم آرمند