دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 52، اسفند 1399 
بررسی عوامل پیش‌برنده و بازدارنده مهارت‌افزایی مروجان کشاورزی

صفحه 1-14

منصور طیوری؛ سید جمال فرج الله حسینی؛ محمد صادق صبوری


تاثیرتوسعه کشاورزی بر ابعاد مختلف امنیت غذایی در کشورهای در‌حال‌توسعه

صفحه 15-30

لیلا حیدری چیانه؛ امیر محمد نژاد؛ یعقوب زراعت کیش؛ رضا مقدسی