دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 48، اسفند 1398 
تحلیل فازی بسترهای اجتماعی توسعه اقتصادی در بخش کشاورزی ایران

صفحه 65-80

محمود تیموری؛ حسین اکبری؛ حسین میرزائی؛ محمد مبارکی