دوره و شماره: دوره 3، زمستان ۱۳۸۹، اسفند 1389، صفحه 1-120 
عوامل موثر بر عدم پذیرش کشت ارقام برنج پرمحصول در میان کشاورزان استان گیلان

محمدصادق اللهیاری؛ فتح اله کشاورز؛ ذکریا آذرمی سه ساری؛ مهدی خیاطی