دوره و شماره: دوره 3، زمستان ۱۳۸۹، زمستان 1389، صفحه 1-120 
8. عوامل موثر بر عدم پذیرش کشت ارقام برنج پرمحصول در میان کشاورزان استان گیلان

محمدصادق اللهیاری؛ فتح اله کشاورز؛ ذکریا آذرمی سه ساری؛ مهدی خیاطی