دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، اسفند 1397 
واکاوی مؤلفه‌های نهادی – قانونی فرآیند استانداردسازی محصولات ارگانیک

صفحه 59-70

سودابه بینایی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ هوشنگ ایروانی؛ مهناز محمد زاده نصرآبادی