دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، زمستان 1396 
6. تأثیر یادگیری اجتماعی بر رفتارهای مخرب محیط‌زیست در کشاورزان با تأکید بر نقش آموزش‌های ترویجی

صفحه 69-78

سید احمد میرمحمدتبار؛ محمد مظلوم خراسانی؛ محسن نوغانی؛ علی سیلانیان طوسی