دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، زمستان 1395 
5. واکاوی راهبردهای منطقه‌ای توسعه کشاورزی استان همدان

صفحه 47-58

شادعلی توحیدلو؛ موسی اعظمی؛ محسن احدنژاد روشتی