تبیین شاخص‌های موثر عامل اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با نگاهی به بخش کشاورزی از منظر نخبگان اقتصادی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته توسعه کشاورزی،دانشگاه آزاداسلامی، واحدعلوم وتحقیقات،تهران،ایران

2 دانشیارگروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه آزاداسلامی،واحدعلوم وتحقیقات،تهران،ایران

چکیده

توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخشهای مختلف، از جمله کشاورزی است. بدون سرمایه گذاری­ نمیتوان انتظارگسترش اشتغال، تولیدورفاه اقتصادی- اجتماعی را داشت. بسیاری از کشورهای در حال توسعه و ایران با کمبود سرمایه و منابع مالی مواجه هستند و برای جبران کمبود سرمایه و منابع مالی خود نیازمند جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی میباشند. هدف از این پژوهش تنیین شاخصهای موثر عامل اقتصادی  برجذب سرمایه گذاری خارجی میباشد. جامعه آماری پژوهش عبارتند از نمایندگان مجلس، نخبگان فعال در بخش اقتصاد مالی و کشاورزی و جمعی از اساتید کشور که هم در زمینه دانشگاهی تخصص داشته و هم با سرمایه گذاران خارجی مرتبط هستند و جمعا 100 نفر میباشند. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد؛ از 21 شاخص مورد بررسی همه شاخصهای اقتصادی در جذب سرمایه گذاری خارجی موثر می باشند، اما شاخص «درجه بازاری بودن اقتصاد» یا اصل تجارت آزاد از بیشترین اهمیت برخوردار می­باشد. سپس شاخصهای «افزایش نرخ سودآوری فعالیت­های کشاورزی»، «ثبات نرخ ارز» و «ثبات بازار مالی داخلی» و سه شاخص «نرخ رشد بخش کشاورزی» و «سرمایه­گذاری بخش خصوصی داخلی در بخش کشاورزی».

کلیدواژه‌ها


اصغری، م. و سالار نظر رفسنجانی پور، س. (1392). تأثیر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کیفیت محیط زیست کشورهای منتخب حوزه منا. فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، (9) ،1-30. 
بازیار، ا. و احمدوند، م.(1396). تبیین بازدارنده های توسعه کشاورزی در روستاهای شهرستان رستم . فصلنامه پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی سال دهم ،10(1).
بهکیش، م. (1380).اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن. تهران، نشر نی.
پیشبین، س.، محمدی، ح.، و اجرایی،  ع. (1386). بررسی مسائل و مشکلات کاربرد مکانیزاسیون کشاورزی در منطقه جهرم. فصلنامه توسعه و بهره وری، 2 (5)، 17-29.
تیموری، م.، کبری، ح.، میرزایی، ح. و مبارکی، م. (1398). تحلیل فازی بسترهای اجتماعی  توسعه اقتصادی در بخش کشاورزی ایران . مجله پژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی 12(4).
داوودی، پ، و شاهمرادی، ا.(1383).باز شناسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و 46 کشور جهان. پژوهش های اقتصادی، 20، 113-81.
درگاهی، ح. (1385). عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درسهایی برای اقتصاد ایران. انتشارات شریف، 36 ، 73-57.
شاه ابادی، ا. ، ولی نیا، آ. و انصاری، ز. (1391). تأثیر سرریز فناوری ناشی از سرمای هگذاری مستقیم خارجی بر عملکرد بخش صنعت. فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد، 9(33).
عبداللهی، م. (1387). سرمایه گذاری و چالشهای بازار مالی در بخش کشاورزی. فصلنامه سرمایه گذاری و چالشهای بازار مالی ،169-199. 
کاظمی، ا.، بیک، م. هادیان، ا، و حکیمی، ف. (1392). شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با استفاده از تکنیک TOPSIS. فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی 1(4)، 72- 45.
مزینی، ا. و مراد حاصل، ن. (1387). باز شناسی عوامل موثر بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی. پژوهشهای اقتصادی، ویژه نامه بازار سرمایه، 7، 35-15.
مشیری، س. و کیانپور، س. (1391).عوامل   موثر   بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، طالعه  بین کشوری، فصلنامه  اقتصاد مقداری،( برر سی های اقتصادی سابق ، 1- 30.
ناجی میدانی، ع.(1382). آثار جهانی شدن اقتصاد بر رشد، اشتغال و توزیع درآمد در ایران، پایان نامه دکتری دانشگاه تربیت مدرس.
نیلی، م. (1382). استراتژی توسعه صنعتی کشور، دانشگاه صنعتی شریف، تهران.مؤسسه انتشارات علمی.
یاوری، غ.و عزیزی، و.(1399). تحلیل موانع و چالشهای عدم دستیابی به اهداف برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در بخش کشاورزی. مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی نور،13(2).
Blomstrom, M. and A. Kokko. 2003. “The Economics of Foreign Direct Investment Incentives.” NBER Working Paper 9489.
Borensztein, E., J. De Gregorio, and J-W. Lee. 1998. “How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?” Journal of International Economics 45: 115-35.
Khan, A.H. and Malik, A(1992), “Dependency ratio, foreign capital inflows and rate of savings in Pakistan”, The Pakistan Development Review, Vol.3, No.4, pp. 843-56.
Rana, P. B. & J. M. Dowling (1988), "The Impact of Foreign Capital on Growth: Evidence from Asian Developing Countries", The Developing Economics, Vol. 26, No. 3, PP. 3-11.