تحلیل رفتار کشاورزان در به‌کارگیری فناوری آبیاری کم فشار بر پایه توسعه تئوری تجزیه-یافته رفتار برنامه‌ریزی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور

2 دانشیارگروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 استاد گروه ترویج و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تحلیل رفتار کشاورزان در به‌کارگیری فناوری آبیاری کم‌فشار در استان آذربایجان‌شرقی انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و جزو پژوهش‌های کمی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق، کشاورزان استان آذربایجان‌شرقی به تعداد 112010 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران، نمونه 393 نفری از آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه پژوهشگرساخته بود که برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی شکلی و روایی همگرا استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که میانگین واریانس استخراج شده برای سازه‌های مورد بررسی قابل قبول بوده است (AVE≥0.522). همچنین، مقدار پایایی ترکیبی برای همه سازه‌ها مناسب بود (CR≥0.785). برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS20 و AMOS21 استفاده شد. به منظور درک بهتر عوامل اصلی تأثیرگذار بر رفتار بکارگیری سیستم آبیاری کم‌فشار، مدل تحقیق بر مبنای تئوری تجزیه‌یافته رفتار برنامه‌ریزی شده پایه‌ریزی گردید. در این پژوهش، دو متغیر هنجار اخلاقی و هویت خود به مدل اولیه تئوری تجزیه‌یافته رفتار برنامه‌ریزی شده اضافه شده است که آن را کامل‌تر و گسترده‌تر ساخته است. نتایج تجربی پژوهش با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد که توسعه تئوری تجزیه‌یافته رفتار برنامه‌ریزی شده از اثربخشی و کارایی مناسبی برای پیش‌بینی رفتار کشاورزان در بکارگیری فناوری آبیاری کم‌فشار برخوردار بوده و متغیرهای سازگاری، مزایا، تسهیل‌کننده‌ها، خودکارآمدی، هنجارهای اخلاقی، هویت خود، نگرش و واپایش رفتاری 72 درصد از واریانس آن را تبیین نمودند.

کلیدواژه‌ها