بیانیه رسالت و چشم انداز نظام نوآوری کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

چکیده

نظام نوآوری کشاورزی شامل شبکه ای از حیطه های مختلف می باشد که در تعامل دوسویه با یکدیگر قرار دارند، این ارتباط درون شبکه ای به دلیل درنظر گرفتن تمامی کنشگران نقطه قوت نظام نوآوری کشاورزی به حساب می آید.هدف این مقاله بیان رسالت و چشم انداز نظام نوآوری کشاورزی ایران است. در این پژوهش 19 نفر از مدیران و محققان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و مدیران بخشهای اجرایی و سیاستگذاری با استفاده از تکنیک گلوله برفی با انتساب متناسب شناسایی و مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه ساختاریافته
می باشد که در نهایت با استفاده از تکنیک دلفی فازی، یافته های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. رسالت و
چشم انداز نظام نوآوری کشاورزی ایران با تاکید بر کرامت انسانی و بهره مندی از منابع انسانی کارآمد درصدد دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی؛ تامین امنیت غذایی کشور؛ توسعه فن آوری های نوین در بخش های فعال کشاورزی و کشاورزی دانش محور با تاکید بر توانمندسازی، ثروت آفرینی، کمک به ایجاد اشتغال مولد و استفاده از مزیت رقابتی در تولید محصولات کشاورزی می باشند.

کلیدواژه‌ها


اعرابی،م.(1395).دستنامه برنامه ریزی استراتژیک.تهران:دفتر پژوهش های فرهنگی.
اللهیاری،م.(1390).تحلیل مهارتهای مدیریت مزرعه در بین گردانندگان واحدهای مرغداری صنعتی در استان گیلان. مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، سال چهارم، شماره1.
ایمان زاده، ع. (1396). رابطه بین تسهیم و اشتراک گذاری دانش با نوآوری در دانشجویان گروه رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز. مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، سال دهم، شماره 2.
برادران،م.، فراحی،م.م و آبادی خواه،م.(1400). طراحی مدل مدیریت استرات›یک در دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از تئوری داده بنیاد. مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، سال چهاردهم، شماره3.
حاجی حسینی،ح.، محمدی،م.، عباسی،ف.، و الیاسی،م.(1390). تحلیل حکمرانی نظام نوآوری ایران بر پایه چرخه سیاستگذاری نوآوری. فصلنامه علمی ـ پژوهشی سیاست علم و فناوری،سال چهارم، شماره 1.
حسینی، م.، و شریف زاده، الف.(1393). توسعه دانش بنیان کشاورزی ـ مدیریت دانش، فناوری و نوآوری در کشاورزی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 خداداد حسینی.، ریاحی،پ.، و  نوری،م.(1391). پیشبرد نوآوری در کشورهای در حال توسعه: بررسی برنامه های توسعه اقتصادی در ایران.
فصلنامه علمی ـ پژوهشی سیاست علم و فناوری ، سال چهارم، شماره 3.
دیوید، فرد آر. (1394).مدیریت استراتژیک . مترجمان : پارسائیان ، ع و م ، اعرابی . تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
میرسپاسی،ن.، طلوعی اشلقی،ع.، معمارزاده،غ.، و پیدایی،م.(1389). طرح مدل تعالی منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران با استفاده از تکنیک دلفی فازی، مجله پژوهش های مدیریت، شماره87، 23-1.
Agwu, A.E., Dimelu,M.,& Madukwe,M.(2008).Innovation system approach to agricultural development: Policy implications for agricultural extension delivery in Nigeria. African Journal of Biotechnology, 7 (11), 1604-1611.
Ambosie,G.,& Muldowney,M.(2009). Management Theory for Small Business, Atemps and Requirement. Academy of Management Review,13(12),226-241.
Cowan, D., Brunero,S., Lamont,S.,& Joyce,M.(2013). Direct care activities for assistants in nursing in inpatient mental health settings in Australia: A modified Delphi study. http://dx.doi.org/10.1016/j.colegn.2013.11.003.
Habibia,A., Firouzi Jahantighb,F.,& Sarafrazic,A.(2015).Fuzzy Delphi Technique for Forecasting and Screening Items, Asian Journal of Research in Business Economics and Management,5(2), 130-143.
Katz Riaz,  E., De Meyer, J., Dosov, B., & Nichterlein, K.(2014). Approaches to strengthening Agricultural Innovation Systems (AIS) in Central Asia, South Caucasus and Turkey: Insights Based on Assessments of Strengths and Weaknesses of the AIS in Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Azerbaijan and Turkey. FAO Occasional papers on innovation in family farming. Available online with updates at http://www.fao.org/3/a-i4310e.
Klerkx,L., Schut,M., Leeuwis,C.,& Kilelu,C.(2012). Advances in Knowledge Brokering in the Agricultural Sector: owards Innovation System Facilitation.IDS Bulletin, 43,53-60.
Leeuwis, C.,& Ban ,A. v. d.(2004). Communication for rural innovation: rethinking agricultural extension. Oxford Blackwell Science extension delivery in Nigeria. African Journal of Biotechnology,7 (11).
Mekonnen ,D.K., Spielman,D.,& Fonsah,E.G.(2012). Innovation Systems and Technical Efficiency in Developing-Country Agriculture. Selected Paper Prepared for Presentation at the Southern Agricultural Economics Association Annual Meeting, Birmingham, AL, 4-7.
Papulova,Z.(2014). The Significance of Vision and Mission Development or Enterprises in Slovak Republic. Journal of Economics, Business and Management,2(1).
Penco,L., Profumo,G.,& Scarsi,R.(2017). Stakeholder Orientation in Cruise Lines’ Mission Statements. Sustainability.
Pietro,P.,&Giuseppe,T.(2012).Ethics,sustainability and logisticsin agricultural and agri-food economics research. Italian Journal of  Agronomy ,7(3),237-246.
Schut ,M., Klerkx,L., Rodenburg,J., Kayeke,J., Hinno,L., Raboanarielina,M., Adegbola,P., Ast,A.,& Bastiaans,L.(2015). RAAIS: Rapid Appraisal of Agricultural Innovation Systems (Part I). A diagnostic tool for integrated analysis of complex problems and innovation capacity. Agricultural Systems,132,1-11.
Spielman, D. J., Davis, K., Negash, M., & Ayele, G. (2010). Rural innovation systems and networks: Findings from a study of Ethiopian smallholders, Agriculture and Human Value. Available online with updates at https://www.researchgate.net/publication/5056688.
Temel, T., Janssen, W., & Karimov, F. (2001). The Agricultural Innovation System of Azerbaijan: Functions, Linkages, and Constraints. International Service for National Agricultural Research, The Netherlands.
Turner ,A., Williams,T., Nicholas,G., Foote,J., Rijswijk,K., Barnard,T., Beechener,S.,& Horita,A.(2017).Triggering system innovation in agricultural innovation systems: Initial insights from a community for change in New Zealand. Outlook on Agriculture, 46(2), 125–13.1
World Bank.(2008).Agricultural Innovation Systems: From Diagnostics toward Operational Practices. Agriculture & Rural Development Department. World Bank: Washington, DC.
Wu,Ch.,& Fang,W.(2011). Combining the Fuzzy Analytic Hierarchy Process and the fuzzy Delphi method for developing critical competences of electronic commerce professional managers. Quality &Quantity,45,  751–768.