بررسی عوامل موثر بر نظام دانش و اطلاعات کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ترویج استان کهگیلویه و بویراحمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

چکیده

یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین ﮐﺎرﺑﺮدهای نظام دانش و اطلاعات کشاورزی تمرکز بر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ذی‌نفعان است این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر نظام دانش و اطلاعات کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ترویج استان کهگیلویه و بویراحمد صورت گرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و براساس ماهیت داده‌ها توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویر احمد در سال 1398بودند که بر اساس گزارش این سازمان تعداد آنها ۲۶۰ نفر بود. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد. بر اساس این جدول حجم نمونه ۱۵۲ نفر برآورد گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود که روایی آن توسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف پرسشنامه محاسبه شد. داده های به دست آمده توسط نرم افزار SPSS و smartPLS و آزمون های آماری مختلف تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد رهبری و مدیریت با بارعاملی استاندارد 621/0، نیروی انسانی با بار عاملی استاندارد 569/0، برنامه‌ریزی با بار عاملی استاندارد 365/0، عوامل ساختاری با بار عاملی استاندارد 353/0 به ترتیب بیشترین تاثیر را بر نظام دانش و اطلاعات کشاورزی کارشناسان ترویج استان کهگیلویه و بویراحمد دارند.

کلیدواژه‌ها