پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی (JAEER) - واژه نامه اختصاصی