واکاوی نقش عوامل جمعیت‌شناختی (سن و جنسیت) و روان‌شناختی بر نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به مصرف محصولات کشاورزی ارگانیک در شهر ارومیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه، با توجه به افزایش تمایل مصرف­کنندگان به موضوعات مرتبط با سلامتی و محیط زیست، استفاده از محصول ارگانیک افزایش یافته است و این مسئله منجر به پژوهش در زمینه مصرف محصولات کشاورزی ارگانیک شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر ویژگی­های روانشناختی و جمعیت­شناختی بر نگرش مصرف­کنندگان نسبت به مصرف محصولات کشاورزی ارگانیک انجام گرفته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از لحاظ شیوه گردآوری داده‎ها توصیفی از نوع پیمایشی به شمار مـی‎رود. جامعه آماری پژوهش را مصرف‌کنندگان محصولات ارگانیک (محصولات باغی، صیفی، دامی، لبنی ارگانیک) در شهر ارومیه تشکیل می­دهند که بر اساس فرمول کوکران 141 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد و مبتنی بر طیف لیکرت استفاده شد. جهت سنجش روایی از روایی همگرا و واگرا توسط نرم­افزار Lisrel بهره گرفته شد و به منظور برازش پایایی، آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت و ضریب آن برای تمام سازه­های پژوهش بیشتر از 7/0 بود. برای تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق نیز از مدلسازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. یافته­های پژوهش نشان  داد که ویژگی­های روانشناختی (مادی­گرایی، لذت­گرایی و کمال­گرایی)­ بر نگرش مصرف­کنندگان نسبت به مصرف محصولات کشاورزی ارگانیک تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین این نگرش بر قصد خرید محصولات ارگانیک تأثیر مثبت و معناداری دارد. سرانجام بین نگرش مصرف­کنندگان زن و مرد نسبت به مصرف محصولات کشاورزی ارگانیک تفاوت معنی­دار مشاهده شده ولی بین نگرش گروه های سنی مختلف تفاوتی وجود نداشته است.

کلیدواژه‌ها