راهکارهای تسهیل توسعه کاربرد سیستم آبیاری کم‌فشار در استان آذربایجان‌شرقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش، با هدف تعیین و تحلیل راهکارهای توسعه کاربرد سیستم آبیاری کم­فشار در استان آذربایجان­شرقی انجام گرفت. داده­های تحقیق با استفاده از فن مصاحبه نیمه­ساختاریافته و گفتگو با کارشناسان بخش­های آب و خاک و ترویج کشاورزی و کشاورزان استفاده­کننده از فناوری (16 پاسخگو) بصورت هدفمند جمع­آوری شد. به­منظور اطمینان از روایی پژوهش، از سه­سویه­سازی منابع داده­ها و بازبینی توسط اعضااستفاده گردید. داده­ها به کمک روش تئوری مبنایی و با استفاده از نرم­افزار مکس­کیودا 10 ، طی مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس تحلیل­های صورت گرفته، تعداد شش مقوله اصلی، 25 مقوله فرعی و 171 واحد مفهومی معنادار بدست آمد. نتایج این تحقیق نشان دادند که سازوکارهای ترویجی- آموزشی، کاهش پیچیدگی­های اداری، بهبود مشارکت کشاورزان، تداوم نظارت، پیگیری و مشاوره در طول اجرا و بعد از آن، حمایت­های اقتصادی و انجام فعالیت­های زیرساختی در جهت توسعه کاربرد فناوری آبیاری کم­فشار، راهکارهایی هستند که می­تواند در توسعه استفاده از این سیستم آبیاری  توسط کشاورزان استان آذربایجان­شرقی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها