پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی (JAEER) - مقالات آماده انتشار