پژوهشگر گرامی

 براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

 

 

مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، مقاله های تحقیقی، پژوهشی  و نتایج تحقیقات در زمینه های مختلف ترویج، آموزش و توسعه روستایی و کشاورزی را که به زبان فارسی نوشته شده و قبلا در جایی منتشر نشده است را با رعایت نکات زیر می پذیرد: 

- مقاله مستند به نتایج پژوهش های نویسنده و یا نویسندگان باشد

- مقاله به طور هم زمان به جای دیگری برای انتشار فرستاده نشده باشد

- نویسنده (گان) به منظور تایید محتوای مقاله، باید برگ مشخصات مقاله را امضاء نمایند

 

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 50، تابستان 1399، صفحه 1-80 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی
شاپا چاپی
2008-5567